ข้อเท็จจริงกรณีลุ่มแม่น้ำสาละวิน

Date: 
Friday, May 25, 2012

โครงการเขื่อนกำลังคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรม

จากต้นน้ำในที่ราบสูงทิเบตสู่ปากแม่น้ำในพม่า แม่น้ำสาละวินหล่อเลี้ยงประชากรกว่าสิบล้านคน  แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำที่ไหลได้อย่างเป็นอิสระที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่หลายทศวรรษ  สาละวินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลาและเป็นแหล่งน้ำของพื้นที่เกษตรกรรมอันสำคัญต่อชีวิตชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมจำนวนมากที่อาศัยอยู่ตามฝั่งลำน้ำ  ทว่า กำลังมีการวางแผนโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศจีนและพม่าอย่างลับๆ โดยที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบไม่มีส่วนร่วม และปราศจากการวิเคราะห์ผลกระทบสะสมหรือความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวของโครงการเหล่านี้เลย